எங்கள் ஆய்வாளர்களை சந்திக்கவும்

Our expert team of market analysts and professional traders are here to help you stay on top of the markets and take your trading to the next level with actionable insights into the global financial markets, daily analysis, live webinars, and interactive seminars, in multiple languages.
டிரேடிங் அதிக அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது
tools and Resources
Mohammed Al-Mariri

Mohammed Al-Mariri

Head of Training and Market Strategy at Orbex

Head of Training and Market Strategy at Orbex Mohammed Al-Mariri is a Chartered Market Technician (CMT) and a member of the American Market Technicians Association (MTA). He has over 15 years of professional trading experience and has developed an advanced approach to fundamental analysis with a focus on risk management strategies. He chairs several investment conferences and leads the Orbex Research and Analysis team. Al-Mariri hosts live webinars, seminars, events and events and is often invited to appear live on major media outlets including CNBC and Al-Arabiya to share his expert insights on the markets.

டேவிட் கிண்ட்லி

ஆர்பெக்ஸில் சந்தை மூலோபாய நிபுணர்

ஆர்பெக்ஸில் சந்தை மூலோபாய நிபுணர் டேவிட் கிண்ட்லி நிதிச் சந்தைகளில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வர்த்தக அனுபவத்தைக் கொண்ட ஒரு புகழ்பெற்ற அடிப்படை பகுப்பாய்வாளர் ஆவார். பேரண்டப் பொருளியலில் தீவிரக் கண் மற்றும் வர்த்தக உளவியலில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் டேவிட், தனது முழுமையான ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு மூலம் அன்றாட முதலீட்டாளர்களுக்கு தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுவதில் ஆர்வமாக உள்ளார்.

டேவிட் கிண்ட்லி
Assem Mansour

Assem Mansour

Chief Market Strategist at Orbex

Chief Market Strategist at Orbex Egypt, Assem Mansour is a seasoned fundamental and technical analyst with nearly a decade of experience in dissecting global markets. A keen follower of macroeconomic trends, with a strong professional trading background, Assem is well versed in the various factors affecting the currency markets and is able to provide up-to-the-minute analysis and actionable commentary. Assem graduated from IE Business School and IIMB and over the years, he has co-authored a range of trading eBooks and other resources and has hosted a wide range of educational and live trading webinars, exclusively for Orbex clients.

Huthayfa Abbas

Investment Research Analyst at Orbex

Investment Research Analyst at Orbex Huthayfa Abbas is an active trader with more than 7 years of experience in the financial markets. Huthayfa holds an Advanced certificate from the Cyprus Securities Commission (CySEC), and several certificates in risk management and investment strategy building. Huthayfa takes a multi-disciplinary approach to his analysis of the markets, combining fundamental, technical, and quantitative data. Always eager to share his knowledge with Orbex traders, Huthayfa is always on the move to host seminars and trading workshops, while he also co-hosts a range of educational and trading strategy webinars.

Huthayfa Abbas
Ghadeer Ibrahim

Ghadeer Ibrahim

Head of Market Research and Sales Dubai

Ghadeer Ibrahim has firmly established herself as a professional in the financial services industry, with an impressive 13 years of experience. Ghadeer’s journey in the financial world has been marked by a deep understanding of market dynamics, an unwavering commitment to excellence, and a passion for sharing insights. As a testament to her expertise, she serves as a frequent analyst on CNBC Arabia, where she consistently offers valuable perspectives on financial markets, providing viewers with keen insights into the latest developments.

Ghadeer is known for her ability to decipher complex market trends and communicate them effectively. She shares her views on financial markets with the world on a weekly basis, contributing to a broader understanding of global financial dynamics.

Ghadeer’s dedication to the industry and her proficiency in navigating the intricacies of FX, securities, and derivatives make her a respected figure in the financial community. Her insights continue to shape discussions and inform decisions in the ever-evolving landscape of financial markets.

Rami Abu Draa

Head of Technical Analysis at Orbex

Head of Technical Analysis at Orbex, Rami Abu Draa holds a bachelor’s degree in Banking, Finance and Economics. A professional trader and mentor with over 10 years of industry experience, Rami is passionate about sharing his knowledge with Orbex clients from basic to advanced concepts of Technical Analysis, Investment psychology and Investment/Trading methodologies. He is able to combine fundamental and technical principles to deliver a unique perspective on the markets that enables Orbex traders to identify high-probability trading opportunities. Orbex blog.

Rami
டேனியல் ஜான் கிரேடி

டேனியல் ஜான் கிரேடி

ஆர்பெக்ஸின் சந்தை ஆராய்ச்சியாளர்

டேனியல் ஜான் கிராடி ஒரு நிதி ஆய்வாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஆவார். நிதி மேலாண்மையில் பட்டம் பெற்ற முன்னாள் சி.எஃப்.ஓவான இவர் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்பானிஷ் ஆகிய இரண்டு மொழிகளிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளார். பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பங்கு வர்த்தக அனுபவத்தைக் கொண்ட இவர், லத்தீன் அமெரிக்காவை மையமாகக் கொண்டு அந்நியச் செலாவணி மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் முதன்மையாக ஆர்வம் காட்டுகிறார்.

அஷ்ரப் லேடி

Market Analyst for Orbex

Ashraf Laidi is an independent strategist for Orbex and trader, founder of Intermarket Strategy Ltd and author of “Currency Trading & Intermarket Analysis”. His insights on currencies and commodities appear in the Financial Times, the Wall Street Journal, Barrons, the New York Times, Bloomberg TV, and BBC.

அஷ்ரப் லேடி
கிரிகோர் ஹார்வட்

கிரிகோர் ஹார்வட்

Elliott Wave Specialist for Orbex

Gregor Horvat is an award-winning Elliott Wave analyst who has extensive experience in Forex trading. He approaches the market combining several indicators and tools, varying from candlesticks to Fibonacci. Gregor specializes in applying Elliot Wave Theory to a broad range of markets including forex, equities and commodities. He shares his daily EW analysis and trading setups exclusively on the Orbex blog.

ஜிங் ரென்

Trading Coach & Market Analyst for Orbex

Jing-Ren has extensive experience in currency and commodities trading. He began his career in metal sales and trading at Societe Generale in London. He went on to work as a senior analyst within the FX industry where he developed and refined his own trading and risk management strategies. Having a solid understanding of market dynamics, he founded his own research and asset management services and works with Orbex to provide timely market commentary on the global financial markets.

அஷ்ரப் லேடி